Privacyverklaring

Privacy Policy Lijnco website

 

(An English version of this document can be found below the Dutch text.)

Lijnco BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lijnco BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren.

 

Als Lijnco BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van uw persoonsgegevens;

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Lijnco BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lijnco BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Lijnco BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen.

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, of geïnteresseerde.

 

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Lijnco BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte communicatie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op Social Media en of het achterlaten van uw gegevens op onze website.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lijnco BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Lijnco BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, of geïnteresseerde.
 •  

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Lijnco BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, stuur dan een mail naar privacy@lijnco.nl

 

English

Privacy Policy Lijnco Website

 

Lijnco BV attaches great value to protecting your personal details. In this Privacy Policy we want to provide clear and transparent information about how we handle personal details.

We do everything to guarantee your privacy and therefore handle personal details with care. Lijnco BV always adheres to applicable laws and regulations, including the General Data Protection Regulation.  This means that we must in any case:

- Process your personal details in accordance with the purpose for which they were provided; those purposes and types of personal details are described in this Privacy Policy;

- Limit the processing of your personal data to only those details that are minimally necessary for the purposes for which they are processed;

- Ask for your explicit permission if we need this for the processing of your personal data;

- Have taken appropriate technical and organisational measures so that the security of your personal data is guaranteed;

- Not pass on personal data to other parties, unless this is necessary for the execution of the purposes for which they were provided;

- Are aware of your rights concerning your personal details, want to point this out to you and respect these rights.

 

As Lijnco BV we are responsible for processing your personal details. If you have any questions or wish to contact us after reviewing our Privacy Policy, or in a more general sense, you can do so through the contact details at the bottom of this document.

 

Processing of your personal data

Personal details from customers or suppliers are processed by Lijnco BV for the following purpose(s):

- Administrative purposes;
- Communication about the assignment and/or invitations;

- Implementing or issuing an order.

The basis for this personal details is: The agreed assignment;

Lijnco BV can ask the following personal details from you for the above-mentioned objective(s):

- Your name;

- Address information

- Telephone number

- E-mail address;

Your personal details will be stored by Lijnco BV for the aforementioned period(s):

- During the term of the agreement and afterwards in the financial administration based on legal requirements.

 

Processing personal details from prospects or interested parties.

Personal details from prospects, stakeholder/or interested parties are processed by Lijnco BV for the following purpose(s):

- Providing information in the form of newsletters and/or targeted communication.

The basis for this personal details is: Verbal permission, issuing a business card and/or via a link on Social Media and/or by leaving your details on our website.

Lijnco BV can ask the following personal details from you for the above purpose(s):

- Name;

- Address information;

- Telephone number; E-mail address

- E-mail address;

Your personal details will be stored by Lijnco BV for the aforementioned period:

- During the period that you are considered a prospect or interested party.

Provision to third parties

The details you provide us with can be passed on to third parties if this is necessary for execution of the above-mentioned purposes.

For example, we use a third party for:

- Taking care of the internet environment;

- Taking care of the (financial) administration;

- Providing newsletters and invitations;

We never pass on personal data to other parties with whom we have not concluded a processing agreement. With these parties (processors) we obviously make the necessary arrangements to guarantee the security of your personal data. Furthermore, we will not provide the data you provided to other parties, unless this is legally required and permitted.

 

Within the EU

We do not provide personal data to parties located outside the EU.

 

Storage period

Lijnco BV does not retain personal details longer than necessary for the purpose for which they were provided or for which they are required by law.

 

Protection

We have taken appropriate technical and organisational measures in order to protect your personal details from unlawful processing.

 

Rights concerning your data

You have the right to inspect, correct or remove personal data that we have received from you. You can also object to the processing of your personal data (or part thereof) by us or one of our processors.

If we are allowed to process your personal data on the basis of permission given by you, you always have the right to withdraw this permission.

 

Complaints

If you have a complaint about the processing of your personal data, please contact us directly.

 

Questions

If you have any questions or comments concerning our Privacy Statement, please do not hesitate to contact us. privacy@lijnco.nl

 

------------------------------------------------------

 

Versie datum / version date: 18-09-2023